چرایی شکست شهرهای جدید

شهرهای جدید یکی از مباحث امروز شهرسازی مدرن می باشد. به علت سرریز جمعیت کلانشهرها و مادرشهرها و مهاجرت بی …

چرایی شکست شهرهای جدید ادامه مطلب