طراحی پلازای شهری بایدها و نبایدها

ریشه کلمه پلازا مترادف میدان، به زبان اسپانیایی برمی گردد و فضایی عمومی بوده است که بستر تعاملات اجتماعی مردم …

طراحی پلازای شهری بایدها و نبایدها ادامه مطلب