شرح خدمات پیشنهادی مشاور- طراحی میدان

 

گروه مهندسین مشاور معماری و شهرسازی پردیس نصیری با رویکردهای ذکر شده در پروژه های طراحی میدان فعالیت می نماید.

 

مرحله اول مطالعات مقدماتی و پایه

 

۱-گرد آوری اطلاعات و انجام مطالعات پایه

۱-۱-مذاکره و تبادل نظر با کارفرما و کسب اطلاع از نیازمندی های فعلی و آینده پروژه

۱-۲-بررسی نمونه‌های موفق داخلی و خارجی

۱-۳-بازدید محلی و کسب اطلاعات از موقعیت پروژه

۱-۴-جمع آوری اطلاعات مربوط به امکانات منطقه

۱-۵-استعلام ساختار تامین تاسیسات زیربنایی مورد نیاز پروژه از قبیل راه‌های ارتباطی شبکه های آب برق گاز مخابرات فاضلاب در وضع موجود و همچنین کسب اطلاع از طرح های آتی

۲-بررسی و شناسایی کلی کالبدی ضوابط و مقررات

۲-۱-جمع آوری اطلاعات و بررسی در مورد وضعیت ابنیه و مستحدثات موجود در زمین محل احداث پروژه و همچنین بررسی کاربری زمین‌های مجاور بر اساس اطلاعاتی که بتوان از دستگاه‌های مربوط دریافت کرد

۲-۲-بررسی ضوابط و مقررات شهرسازی و طرح های جامع و  طرح تفصیلی

۲-۳-آسیب شناسی وضع موجود

۲-۴-نتیجه گیری

۳-برنامه ریزی کالبدی

۳-۱-طرح جانمایی اولیه

۳-۲-تهیه نقشه های شماتیک معرفی کلیات ایده های طراحی  میدان

 

مرحله دوم طراحی فاز ۱

 

مطالعات این قسمت بر اساس مدارک و گزارش مصوبه قسمت اول به شرح زیر انجام خواهد شد

  • بررسی تجهیزات زیر ساخت

۱-۱-تاسیسات خدماتی

۱-۲-تاسیسات برق‌رسانی روشنایی و ارتباطی شامل: تعیین روشنایی نوع چراغ ها و نحوه برق رسانی مناسب برای هر فضا

۱-۳-بررسی خط آسمان

  • تهیه نقشه های فاز یک و گزارش مطالعات شامل

۲-۱-تهیه اتود اولیه در جهت تفهیم ایده‌های اصلی طرح

۲-۲-جانمایی و طراحی سایت به صورت دوبعدی

۲-۳-طراحی پلان فضای سبز و جانمایی گونه‌های گیاهی

۲-۴-طراحی پلان مبلمان

۲-۵-پلان کلی محوطه شامل معابر پیاده شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی

۲-۶-پلانهای جانمایی تأسیسات

 

مرحله سوم: طراحی فاز دو

 

۱-تهیه طرح اجرایی

۱-۱-نقشه های اجرایی شامل:

۱-۱-۱-پلان های جانمایی فعالیت‌ها

۱-۱-۲-پلان تاسیسات

۱-۱-۳-پلان جانمایی روشنایی

۱-۱-۴-پلان فضای سبز

۱-۱-۵-مختصات و تراز بندی شبکه گذرهای سواره و پیاده و دفع آبهای سطحی مقاطع طولی و عرضی گذرهای سواره و جزئیات تاسیسات زیربنایی در کارهای محوطه

۲-تهیه برنامه زمانبندی اجرای کار

۲-۱-ارائه جدول زمانبندی از ابتدا تا پایان پروژه

۲-۲-تهیه شناسنامه پروژه

۲-۳-ارائه نهایی شامل ارائه کلیات و مستندات و مدارک

۲-۴-تهیه شناسنامه پروژه

۲-۵-ارائه یک آلبوم به اندازه A3 شامل طراحی پلان معماری و برقی دیتیل های مختلف کاربری های طراحی شده در پلان

 

 

اسکرول به بالا