شرح خدمات پیشنهادی مشاور- برنامه راهبردی عملیاتی پنج ساله

 

گروه مهندسین مشاور معماری و شهرسازی پردیس نصیری با رویکردهای ذکر شده در برنامه راهبردی عملیاتی پنج ساله فعالیت می نماید.

 

فاز اول: مطالعات پایه و تدوین ماموریت ها، ارزش ها و چشم انداز مقدماتی

-بررسی مطالعات و طرح های فرادست

-تعیین جایگاه برنامه استراتژیک در ارتباط با سایر طرح های فرادست و محلی

-تحلیل و بررسی جایگاه شهر در چشم انداز ۲۰ ساله کشور

-تحلیل و بررسی برنامه های شهر در طول برنامه پنجم، ششم کشور و سند توسعه استان و اسناد بالادست

-تحلیل و بررسی مصوبات طرح های جامع و تفصیلی شهر در زمینه اهداف نهایی، راهبردها و سیاست ها

-بررسی اجمالی وضع موجود شهر بر اساس مطالعات طرح های فرادست مرتبط و مصاحبه های تخصصی

-زمینه سازی و تدارک مقدمات برنامه (ارائه مشاوره به شهرداری در خصوص اطلاع رسانی تهیه برنامه پنجساله به شهروندان از طریق گروه های مرجع(هدف)، گروه های کاری تخصصی، کارگاه های تخصصی، سایر ابزار ها در دسترس شهرداری ، نظر سنجی از مسئولین با تکنیک های متنوع)

-تعیین ماموریتهای شهرداری (Mission)

-تدوین بیانیه ماموریت شهرداری

-تعیین ارزش های شهرداری (Values) و تدوین بیانیه ارزش ها

– تدوین چشم انداز اولیه شهر (Prevision) و تدوین بیانیه چشم انداز و تایید اولیه در شورای اسلامی شهر

 

فاز دوم: شناخت شرایط استراتژیک و آینده نگری شهر

-بررسی و شناخت وضع موجود شهر

-شناخت وضعیت جغرافیایی ،اقلیمی و زیست محیطی شهر

-شناخت وضعیت اجتماعی شهر

بررسی جمعیت و بعد خانوار طی مقاطع سرشماری های سالهای  اخیر

-تحولات جمعیت و بعد خانوار و روند رشد آن طی دوره

-آسیب شناسی اجتماعی شهر

-شناخت وضعیت اقتصادی شهر

-بررسی اوضاع کلی اقتصاد شهر

-شناخت وضعیت کالبدی شهر

-شناخت وضعیت ترافیکی و شبکه معابر

-آینده نگری وضعیت کالبدی شهر با توجه به طرحهای موجود

-ارزیابی و تحلیل وضع موجود شهر با استفاده از تکنیک SWOT

-شناسایی مسائل و مشکلات کلیدی و استراتژیک شهر (Key Issues)

 

فاز سوم: شناخت شرایط استراتژیک شهرداری

-بررسی و شناخت وضع موجود شهرداری

-بررسی و شناخت ساختار سازمانی و تشکیلاتی، مکانیزم های اجرایی و مدیریتی

-معرفی شهرداری

-نمودار سازمانی شهرداری

-بررسی هزینه های شهرداری

-شناخت کل هزینه های  شهرداری

-بررسی هزینه های جاری شهرداری

-بررسی هزینه های جاری  با تقسیم بندی پرسنلی، اداری، سرمایه ای و انتقالی

-بررسی هزینه های عمرانی شهرداری (هزینه های برنامه ای)

-بررسی برنامه ها و مکانیزم های آموزشی کارکنان شهرداری

-بررسی عملکرد روابط عمومی و نحوه اطلاع رسانی به شهروندان

-بررسی و سنجش بهره وری عملکرد شهرداری در زمینه خدمات رسانی

-بررسی نحوه جلب مشارکت شهروندان

-بررسی نحوه تعامل با سازمان ها یا نهاد ها و افراد ذی نفع و ذی نفوذ

-ارزیابی و تحلیل وضع موجود شهرداری با استراتژیک  Swot

-شناسایی مسائل و مشکلات کلیدی و استراتژیک شهرداری (Key Issues)

 

فاز چهارم: تعیین جهت استراتژیک

-تدقیق و تعیین چشم انداز نهایی شهر (Vision)، بیانیه چشم انداز و محورهای استراتژیک

-تعیین اهداف  (Goals) و مقاصد (Objects)

-تدوین راهبردها و  استراتژیهای چهارگانه (so, st, wo, wt) برای دسترسی به اهداف و سیاست ها برای دسترسی به مقاصد

-اولویت بندی استراتژیها

-تشخیص پروژه های ضروری شهر (Projects)

 

فاز پنجم: تدوین سند و سیاست اجرایی ۵ ساله برنامه

-برآورد درآمدها و منابع تامین اعتبار شهرداری طی سال های برنامه

 

فاز ششم: برنامه ریزی عملیاتی شهرداری در پیوند با برنامه ریزی راهبردی شهر

-شناسایی طرح های مورد نیاز برنامه به تفکیک حوزه های کار کردی در اتصال با سیاست ها و راهبرد

-تهیه فهرستی از پروژه های در حال اجرا و مصوب شهرداری به تفکیک هر یک از برنامه های وظایف سه گانه خدمات اداری، خدمات شهری و عمران

 

فاز هفتم: نظام پایش و بازنگری برنامه 

-تقسیم کار بین دستگاه های اجرایی شهرداری جهت انجام برنامه

 

فاز هشتم: آماده سازی محیط شهر و شهرداری برای اجرای برنامه 

-ارائه راهکار ها و پروژه های مربوط به جلب مشارکت

-ارائه راهکارها و پروژه های مربوط به ظرفیت سازی در شهرداری (آموزش، پژوهش، اطلاع گیری و اطلاع رسانی

-نظام اولویت بندی پروژه ها با استفاده از روش هایی چون ماتریس تحقق اهداف

-نظام کد گذاری برنامه ها و سیاست های عملیاتی پروژه ها به تفکیک واحدها در پیوند با بودجه

تدوین نظام ارکان برنامه

-تهیه شناسنامه پروژه ها شامل: مکانهای پیشنهادی و زمان انجام پروژه، پیش بینی اعتبار مورد نیاز، منبع تامین اعتبار و تفکیک اعتبار انجام پروژه بین سالهای برنامه بر حسب زیربرنامه های شهرداری

-ارائه جدول بالانس درآمد- هزینه شهرداری طی دوره ۵ ساله

-تدوین نظام پایش و بازنگری برنامه با استفاده از روش الگوریتم

 

اسکرول به بالا