مشاور و مجری پروژه های پژوهشی

 

گروه مهندسین مشاور معماری و شهرسازی پردیس نصیری با رویکردهای ذکر شده در پروژه های مشاور و مجری پروژه های پژوهشی فعالیت می نماید.
فصل اول
عنوان
چکیده پژوهش
پیش گفتار
فصل اول: طرح تحقیق (کلیات)
بیان مساله
ضرورت پژوهش
اهداف کلی
اهداف جزئی
سوال ها و فرضیه کلی
تعاریف
محدودیت‌های پژوهش
فصل دوم
ادبیات تحقیق
مبانی نظری تحقیق
مطالعات شهرهای مرتبط با موضوع طرح
پیشینه (سابقه) تحقیق
ارائه مدل تحلیلی طرح
فصل سوم
روش‌های تحقیق
روش اجرای پژوهش
جامعه تحقیق
نمونه و روش نمونه‌گیری
ابزار های پژوهش
تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم
توصیف اطلاعات (ارائه داده‌ها)
تحلیل اطلاعات (آزمون فرضیه)
فصل پنجم
بحث و نتیجه‌گیری
پیشنهادها
پایش فرضیه ها و پرسش ها
ارائه برنامه ها و طرح های قابل پیشنهاد در حوزه طرح پژوهشی
پیوست‌ها
فهرست منابع

به نظر می‌رسد چیزی که به دنبال آن بودید یافت نشده است. شاید جستجو بتواند به شما کمک کند.

اسکرول به بالا