طراحی شهر و تجربه شهروندان

تجربه زیسته نوعی همدلی در یک فعل مشترک یا پدیدارسازی یک تجربه برای افراد جدید محسوب می شود. زمانی که …

طراحی شهر و تجربه شهروندان ادامه مطلب