اهمیت طراحی شهری در توسعه مراکز خرید و مجتمع های تجاری

یکی از مباحث بسیار مهم در استراتژی های شهرسازی تعیین جانمایی قطعات درشت تجاری می باشد این قطعات آنچنان می …

اهمیت طراحی شهری در توسعه مراکز خرید و مجتمع های تجاری ادامه مطلب