شرح خدمات طرح پژوهشی حوزه شهرسازی

گروه مهندسین مشاور معماری و شهرسازی پردیس نصیری با رویکردهای ذکر شده در پروژه های مشاور و مجری پروژه های پژوهشی فعالیت می نماید.

فصل اول

-عنوان

-چکیده پژوهش

-پیشگفتار

-فصل اول: طرح تحقیق (کلیات)

-بیان مساله

-ضرورت پژوهش

-اهداف کلی

-اهداف جزئی

-سوال ها و فرضیه کلی

-تعاریف

-محدودیت‌های پژوهش

 

فصل دوم

-ادبیات تحقیق

-مبانی نظری تحقیق

-مطالعات شهرهای مرتبط با موضوع طرح

-پیشینه (سابقه) تحقیق

-ارائه مدل تحلیلی طرح

 

فصل سوم

– روش‌های تحقیق

-روش اجرای پژوهش

-جامعه تحقیق

-نمونه و روش نمونه‌گیری

ابزار های پژوهش

تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

فصل چهارم:

-توصیف اطلاعات (ارائه داده‌ها)

-تحلیل اطلاعات (آزمون فرضیه)

 

فصل پنجم:

-بحث و نتیجه‌گیری

-پیشنهادها

-پایش فرضیه ها و پرسش ها

– ارائه برنامه ها و طرح های قابل پیشنهاد در حوزه طرح پژوهشی

-پیوست‌ها

-فهرست منابع

اسکرول به بالا